LSMR, IFS, LFR Landing Ship Medium, Rocket / Inshore Fire Support Ship
 
  LSMR-188   12     mod. LSM-1 Class
LSMR-401 Big Black River 48 1945 1970 mod. LSM-1 Class
IFS-1 / LFR-1 Carronade 1 1955 1970  

LCI(G,R,M) Landing Ship, Infantry, Gun , Rocket, Mortar
 
  LCI(G)       mod LCI(L)-1
  LCI(G)       mod LCI(L)-351
  LCI(R)        
  LCI(M)        

LCSL Landing Craft, Support, large
 
  LCS(L)