SS – Submarines
 
SS-1 Holland 1900 1905  
SS-2 Plunger / A-1 1903 1921  
SS-9 Octopus / C-1 1908 1919  
SS-10 Viper / B-1 1907 1921  
SS-17 Narwhal / D-1 1909 1922  
SS-19 Seal / G-1 1912 1922  
SS-20 Carp / F-1 1912 1922  
SS-24 Skipjack / E-1 1912 1921  
SS-26 Thresher / G-4 1914 1919  
SS-27 Tuna / G-2 1915 1919  
SS-28 Seawolf / H-1 1913 1922  
SS-31 Turbot / G-3 1915 1921  
SS-32 Haddock / K-1 1914 1923  
SS-40 L-1 1916 1922  
SS-47 M-1 1918 1922  
SS-52 AA-1 - -  
SS-53 N-1 1917 1926  
SS-62 O-1 1918 1945  
SS-72 O-11 1918 1924  
SS-78 R-1 1918 1945  
SS-98 R-21 1919 1925  
  SS-105 S-1      
SS-106 S-2 1920 1929  
SS-107 S-3 1919 1946  
  SS-108 - -  
SS-153 S-42 1924 1945  
SS-159 S-48 1922 1945  
SS-163 Barracuda 1930 1945  
SS-166 Argonaut - -  
SS-167 Narwhal 1930 1945  
SS-169 Dolphin 1932 1945  
SS-170 Cachalot 1933 1945  
SS-172 Porpoise 1935 1945  
SS-174 Shark 1936 1945  
SS-176 Perch 1936 1945  
SS-182 Salmon 1937 1945  
SS-188 Sargo 1939 1946  
SS-198 Tambor 1940 1959  
SS-204 Mackerel 1941 1945  
SS-212 Gato 1941 1971  
SS-220 Barb 1954 1955 mod. SS-212 Gato Class, Guppy IB
  SS-285 Balao      
  SS-339 Catfish     mod. SS-285 Balao Class, Guppy II
  SS-319 Becuna     mod. SS-285 Balao Class, Guppy IA
  SS-366 Hawkbill     mod. SS-285 Balao Class, Guppy IB
  SS-340 Entemedor     mod. SS-285 Balao Class, Guppy IIA
  SS-343 Clamagore     mod. SS-285 Balao Class, Guppy III
  SS-302 Sabalo     mod. SS-285 Balao Class, Fleet Snorkel
SS-417 Tench 1944 1964  
SS-482 Odax 1947 1951 mod. SS-417 Tench Class, Guppy I
SS-425 Trumpetfish 1947 1973 mod. SS-417 Tench Class, Guppy II
SS-417 mod. Tench 1950 1970 mod. SS-417 Tench Class, Guppy IA
SS-418 Thornback 1953 1973 mod. SS-417 Tench Class, Guppy IIA
SS-425 Trumpetfish 1962 1973 mod. SS-417 Tench Class, Guppy III
SS-423 Torsk 1947 1971 mod. SS-417 Tench Class, Fleet Snorkel
SS-550 Barracuda 1972 1973 mod. SST-3 Barracuda Class mod. SSK-1 Barracuda Class
SS-551 Bass     mod. SSK-1 Barracuda Class
  SS-553      
  SS-554      
SS-563 Tang 1951 1983  
SS-572 Sailfish 1961 197x mod. SSR-572 Sailfish Class
SS-576 Darter 1956 1989  
SS-580 Barbel 1959 1990  

SF – Fleet Submarines
 
SF-1 T-1 1920 1927 mod. SS-52 AA-1 Class
SF-4 V-1 1924 1930  
SF-7 V-4 1928 1930  
SF-8 V-5 - -  
SF-9 V-7 - -  
SF-10 V-8 - -  

SSK – Submarines, Hunter-Killer
 
SSK-214 Grouper 1951 1958 mod. SS-212 Gato Class
SSK-240 Angler 1953 1971 mod. SS-212 Gato Class
SSK-1 K-1 / Barracuda 1951 1959  

SSC – Submarine Cruiser
 
SSC-1 V-5 1930 1930  
SSC-2 V-7 - -  
SSC-4 V-8 - -  

SM – Submarine Mine Layer
 
SM-1 Argonaut 1930 1942 mod. SF-7 V-4 Class

SSG – Submarines, Cruise Missile
 
SSG-282 Tunny 1953 1966 mod. SS-212 Gato Class, Regulus Mod.
  SS- / SSG-337 Carbonero     mod. SS-285 Balao Class, Loon Mod.
  SSG-317 Barbero     mod. SSA-317 Barbero Class mod. SS-285 Balao Class, Regulus Mod.
SSG-574 Grayback 1958 1964 mod. SS-576 Darter Class 

SSR – Submarines, Radar Picket
 
SSR-267 Pompon 1953 1971 mod. SS-212 Gato Class, Migraine III
  SSR-312 Burrfish     mod. SS-285 Balao Class, Migraine I
SSR-419 Tigrone 1948 1957 mod. SS-417 Tench Class, Migraine I
  SSR-481 Requin     mod. SS-417 Tench Class, Migraine II
SSR-572 Sailfish 1956 1961  

APS, SSP, ASSP, APSS, LPSS – Submarines, Transport
 
APS-1 Argonaut 1942 1943 mod. SM-1 Argonaut Class
APS-2 Barracuda - - mod. SS-163 Barracuda Class
  SSP-/ASSP-/APSS-/LPSS-313 Perch     mod. SS-285 Balao Class
APSS-/LPSS-282 Tunny 1966 1969 mod. SSG-282 Tunny Class mod. SS-212 Gato Class
APSS-/LPSS-574 Grayback 1969 1984 mod. SSG-574 Grayback Class

SSA, ASSA – Submarines, Cargo
 
  SSA-317 Barbero     mod. SS-285 Balao Class, Regulus Mod.

SSO, AOSS – Submarines, Oiler
 
SSO-362 Guavina 1952 1967 mod. SS-212 Gato Class

SST – Submarines, Training
 
SST-1 T-1 / Mackerel 1953 1973  
SST-3 Barracuda 1959 1972 mod. SSK-1 Barracuda Class

AGSS – Submarines, Auxiliary
 
AGSS-214 Grouper 1958 1968 mod. SSK-214 Grouper Class mod. SS-212 Gato Class
AGSS-229 Flying Fish 1950 1954 mod. SS-212 Gato Class
  AGSS-311 Archerfish     mod. SS-285 Balao Class
  AGSS-299 Manta     mod. SS-285 Balao Class
  AGSS-318 Baya     mod. SS-285 Balao Class
  AGSS-399 Sea Cat     mod. SS-285 Balao Class
AGSS-419 Tigrone 1963 1975 mod. SS-417 Tench Class
AGSS-555 Dolphin 1968 Active  
AGSS-569 Albacore 1953 1972  
AGSS-570 Mackerel - -  
AGSS-572 Sailfish 1968 1969 mod. SSR-572 Sailfish Class