DE / FF – Destroyer Escort / Frigate
 
DE-5 Evarts Class   1943 1946  
  DE-51 Buckley Class        
  DE-217 Coolbaugh Class       mod. DE-51 Buckley Class
  DE-791 Maloy Class       mod. DE-51 Buckley Class
DE-99 Cannon Class   1943 1960  
DE-129 Edsall Class   1943 1965  
DE-251 Camp Class   1945 1946 mod. DE-129 Edsall Class
DE-224 Rudderow Class   1944 1970  
DE-339 John C. Butler Class   1944 1967  
DE-1006 Dealey Class 13  1954 1972  
DE-1015 Hammerberg Class 10  1962 1973 mod. DE-1006 Dealey Class
DE-1021 Courtney Class 1967 1973 mod. DE-1006 Dealey Class
  DE-1007 Class   - - -> french Le Lormand Class
  DE-1016 Class   - - -> french Le Corse Class
  DE-1020 Class   - - -> ital. Cigno Class
  DE-1032 Class   - - -> port. Pedro Escobar Class
DE-1033 Claud Jones Class 1959 1974  
DE-/FF-1037 Bronstein Class 1963 1990  
DE-/FF-1040 Garcia Class 10  1964 1989  
DE-/FF-1052 Knox Class 46  1969 1994  
FF-1098 Glover Class 1965 1990  
  DE-1101 Class   - -  

DEAS – Destroyer Escort, Anti-Submarine
 
DE(AS)-152 Peterson Class 1952 19xx mod. DE-129 Edsall Class
DE(AS)-532 Tweedy Class 1952 1962 mod. DE-339 John C. Butler Class
  DE(AS)-644 Vammen Class       mod. DE-51 Buckley Class

DEC – Destroyer Escort, Control
 
  DEC-698 Raby Class       mod. DE-51 Buckley Class

DEG / FFG – Destroyer Escort, Missile / Frigate, Missile
 
DEG-/FFG-1 Brooke Class 1966 1988  
  DEG-7 Class   - - -> span. Baleares Class
FFG-7 Oliver Hazard Perry Class 51  1977 Active  

DER / FFR – Destroyer Escort / Frigate, Radar Picket
 
  DER-51 Buckley Class       mod. DE-51 Buckley Class
DER-133 Pillsbury Class   1951 1973 mod. DE-129 Edsall Class
DER-539 Wagner Class   1955 1960 mod. DE-339 John C. Butler Class

AGDE / AGFF – Destroyer Escort, experimental / Frigate, experimental
 
AGDE-/AGFF-1 Glover Class 1965 1990  

FSF – Fast Sea Frame
 
FSF-1 Sea Fighter Class 0+1  2005    

LCS – Littoral Combat Ship
 
LCS-1 Freedom Class 0+2?       
LCS-2 Independence Class 0+2?