DER-539 Wagner Class

mod. DE-339 John C. Butler Class

Destroyer Escort, Radar Picket

DER-540 Vandivier

Displacement, standard:  
Displacement, full load:  
Dimensions:  
Propulsion:  
Power:  
Speed:  
Range:  
Armament:  
Aircraft:  
Complement:  
 

 

  Name FY Laid Down Launched Com. Decom. Stricken Yard  
DER 539 Wagner (ex DE-539) 1942 08.11.1943 27.12.1943 22.11.1955 xx.06.1960 01.11.1974 BoNYd  
DER 540 Vandivier (ex DE-540) 1942 08.11.1943 27.12.1943 11.10.1955 30.06.1960 01.11.1974 BoNYd  

Related classes and conversions:

DE-5 Evarts (GMT) Class

DE-51 Buckley (TE) Class

  • DE-217 Coolbaugh Class
  • DEAS-644 Vammen Class
  • DEC-698 Raby Class
  • DER-51 Buckley Class
  • APD-37 Charles Lawrence Class
  • IX-182 Donnell Class

 

DE-99 Cannon (DET) Class

DE-129 Edsall (FMR) Class

DE-224 Rudderow (TEV) Class

DE-339 John C. Butler (WGT) Class